Jumat, 20 April 2018   |   Sabtu, 4 Sya'ban 1439 H
33
Anda pengunjung ke
Sejak 01 Muharam 1428
( 20 Januari 2007 )
IMAGE GALLERY
AGENDA

 

RESENSI BUKU

24 Mei 2007

Kritikan Sastera Melayu Moden

Kritikan Sastera Melayu Moden

Judul : Kritikan Sastera Melayu Moden
Pengarang : Mana Sikana
Penerbit : Pustaka Karya
Genre : Sastera
Mukasurat : 493  halaman
Cetakan Pertama : 2006
ISBN : 9879834243043
Nombor siri : 3653114
Status Stok: Stok masih ada
Harga : RM30.00


Buku ini disusun dengan tujuan besar untuk membantu para pelajar sastera baik di peringkat STPM, Maktab dan Universiti dalam menguasai Kritikan Sastera Melayu. Pada dasarnya ia disusun berdasarkan Sukatan Pelajaran Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM, dan dengan penyesuaian keperluan perkuliahan kursus-kursus di Maktab-Maktab dan Universiti-Universiti.


Isi buku ini mengandungi enam bahagian. Bahagian I Konsep Kritikan Sastera, yang membincangkan secara umum definisi, sejarah, hakikat, jenis dan aliran kritikan sastera. Bahagian II Kritikan Sastera Melayu yang menganalisis definisi, fungsi dan ciri-ciri kritikan sastera Melayu. Bahagian III Sejarah Kritikan Sastera Melayu yang membahagikan kepada zaman-zaman: awal, Asas 50, pascamertdeka, 1970-an, 1980-an dan zaman kritikan mutakhir. Bahagian IV membicarakan tokoh-tokoh kritikawan iaitu Asraf, Hamzah, Kassim Ahmad, Yahaya lsmail, Hashim Awang, Shahnon Ahmad, Salhan Mohd Saman, Mana Sikana, Ramli Isin dan Mohd Yusof Hassan. Bahagian V membicarakan isu-isu dalam kritikan sastera Melayu seperti fungsi seni, idealisme formalistik, hubungan dengan masyarakat, sastera Islam dan pertembungan kritikan Barat dan Pendekatan Melayu. Bahagian VI pula menghurai pendekatan-pendekatan kritikan seperti formalistik, moral, sejarah, sosiologi, psikologi, estetik dan pendekatan Islam.

 

Huraian dan analisis buku ini dikemukakan dengan teratur, tersusun, dan sesuai untuk bacaan dan sumber kajian para pelajar. Tidak sahaja para pelajar, buku ini juga diharapkan dapat dimanfaatkan oleh sesiapa sahaja yang berminat dalam dunia apresiasi dan penilaian kritikan sastera. Juga kepada pengkaji dan peneliti sastera yang ingin melakukan penelitian di peringkat latihan ilmiah, projek sarjana dan penulisan tesis untuk kesarjanaan dan kedoktoran.

 

Semoga pembaca budiman semua dapat memanfaatkan buku ini. Diharapkan ia juga sebuah sumbangan kecil untuk mempertingkat dunia kritikan sastera Melayu moden dan pascamoden.


Mana Sikana

Jabatan Bahasa dan Budaya Melayu

Institut Pendidikan Nasional

Universiti Teknologi Nanyang

Singapura

Mei 2006


Kandungan :

 

Kata Pengantar

 

BAHAGIAN I: KRITIKAN SASTERA

 

1.Definisi Kritikan


Pendahuluan
Takrif Kritikan

Dasar Kritikan

Kajian Sastera

Sastera Bandingan

Esei Sastera

Kesimpulan

 

2. Sejarah Kritikan Sastera Dunia


Pendahuluan

Zaman Greek

Zaman Roman

Zaman Kegelapan

Zaman Renaissance

Zaman Romantisisme

Zaman realisme - Zaman Moden

Zaman Pascamoden

Kesimpulan

 

3. Hakikat Kritik Sastera


Pendahuluan

Kritikan Sebuah Misteri

Dorongan Kritikan

Kelemahan Kritikan

Ciri-ciri Pengkritik

Kesimpulan

 

4. Jenis Kritikan


Pendahuluan
Kritikan Teoretis Praktikal

Kritikan Impresionistik dan Judisial

Kritikan Mimetik

Kritikan Ekspresif

Kritikan Pragmatik

Kritikan Objektif

Kretikan Relativistik dan Absolut

Kesimpulan

 

5. Aliran dalam Kritikan


Pendahuluan

Definisi Aliran

Intelektual dan Falsafah

Jenis Aliran

Perkambangan Aliran

Tugas Pengkritik

Kesimpulan

 

BAHAGIAN II: KRITIKAN SASTERA MELAYU


1. Definisi Kritikan

Pendahuluan

Definisi Zaman Awal

Definisi Zaman Asas 50

Kritikan Interpretasi

Definisi Kritikan Pascamodenisme

Kesimpulan

 

2. Fungsi Kritikan


Pendahuluan
Pembeza Mutu Karya

Pembimbing Pengarang

Jambatan Kepada Khalayak

Pengukuh Tradisi Kritikan

Tradisi Metakritik

PembenaTeoriTeks

Penguasa Sastera

Kritikan Sebagai Wacana

Kesimpulan

 

3. Ciri-Ciri Kritikan


Pendahuluan
Sanjungan
Teguran
Saranan
Pendekatan
Penganalisisan
Penilaian
Kesimpulan


BAHAGIAN III: SEJARAH KRITIKAN SASTERA MELAYU


1. Kritikan Zaman Awal


Pendahuluan

Permulaan Kritikan

Kritikan 1940-an

Kritikan Za‘ba

Kesimpulan

 

2. Kritikan Asas 50


Pendahuluan

Zaman Prolifik

Pembentuk Masyarakat

Radikaldan Intelektual

Kesimpulan

 

3. Kritikan Pascamerdeka


Pendahuluan
Kritikan Teoretikal

Zaman Yahaya Ismail

Pendekatan Kritikan

Sumbangan Kaum Asing

Kritikan Drama

Ciri-ciri Kritikan

Kesimpulan

 

4. Kritikan 1970-an


Pendahuluan

Polemik Sastera

Tukang Pukul

Aliran Pemikiran Kritikan

Seminar Kritikan Pertama

Kritikan Drama

Kesimpulan

 

5. Kritkan Dekad 1980-an


Pendahuluan
Teks-Teks Pascamoden

Penerimaan Pengkritik

Kritikan Keras

Kritikan Sastera Islam

Penerbitan Buku

Polemik Terburuk
Kelahiran Teori Tempatan
Kritikan Drama
Kesimpulan

 

6. Kritikan Mutakhir


Pendahuluan
Zaman Globalisasi
Penulis Pascamodenis
Polemik Kritikan
Zaman Teori
Pertumbuhan Teori
Kedatangan Teori Barat
Dunia Kritikan
Pengukuhan Kritikan
Penerbitan Buku Teori
Penulisan Esei dan Kritikan
Wahana Kritikan
Kesimpulan

 

BAHAGIAN IV: TOKOH KRITIKAWAN

 

1. Asraf


Pendahuluan
Latar
Latar Kritikan Sebelum Asraf
Asas 50
Pemikiran Kritikan Asraf dan Asas 50
Pendekatan Kritikan Asraf
Kedudukan Asraf Sebagai Kritikawan
Kesimpulan

 

2. Hamzah Hussein


Pendahuluan
Latar
Sumbangan Kritikannya
Kepentingan Hamzah
Kesimpulan

3. Kassim Ahmad


Pendahuluan
Latar Diri
Sumbangan Kritikan
Kritikan Realisme Sosialis
Kritikan Kassim Ahmad
Sumbangan Karya
Kepentingan Kritikan Kassim Ahmad
Kesimpulan

 

4. Yahaya Ismail


Pendahuluan
Latar Diri
Latar Sastera 1960-an
Sumbangan Yahaya Ismail
Kekuasaan Kritikan
Kepentingan Kritikan Yahaya Ismail
Kesimpulan

 

5. Hashim Awang


Pendahuluan
Latar Diri
Latar Sastera 1970-an
Sumbangan Kritikan
Kepentingan Kritikan
Kesimpulan

6. Shahnon Ahmad
Pendahuluan
Latar
Sumbangan Shahnon Ahmad
Kepentingan Kritikannya
Kesimpulan

 

7. Sahlan Mohd Saman


Pendahuluan
Latar
Sumbangan Kritikan
Kepentingan Kritikan
Kesimpulan

 

8. Mana Sikana


Pendahuluan
Latar
Sumbangan Kritikan
Kepentingan Pengarang
Kesimpulan
 
9. Ramli Isin 


Pendahuluan
Latar
Sumbangan Ramli Isin
Kepentingan Kritikan
Kesimpulan

 

10. Mohd Yusof Hassan


Pendahuluan
Latar
Sumbangan Kritikan
Kesimpulan

 

BAHAGIAN V: ISU-ISU KRITIKAN SASTERA MELAYU

 

1. Isu Konsep Pertentangan Fungsi Seni


Pendahuluan
Asraf-Hamzah
Teori Marxisme
Polemik Sastera
Cermin Masyarakat
Kesimpulan

 

2. Isu Idealisme Formalistik


Pendahuluan
Formalistik Melayu
Penggerak Formalistik
DominasiTekstual
Kesimpulan

 

3. Isu Kaitan Sastera dengan Masyarakat


Permulaan
Pembangunan Bangsa
Karya Sosial
Novel Sosial
Sastera Sebagai Cermin
Kesimpulan

 

4. Isu Konsep Sastera Islam/Murni


Pendahuluan
Suatu Kesedaran
Konsep Sastera Islam
Teori Sastera Pengabdian
Pengkaedahan Melayu
Teori Sastera Takmilah
Pentadbiran Kritikan
Kesimpulan

 

5. Isu Penggunaan Pendekatan Barat dan Pendekatan Melayu 


Pendahuluan
Pendekatan barat
Isu Pengaplikasikan
Malay Power
Kemunculan Teori Melayu
Teori Tempatan
Dunia Kritikan
Kesimpulan

 

BAHAGIAN VI: PENDEKATAN KRITIKAN SASTERA

 

1. Pendekatan Formalistik


Pendahuluan
Defmisi Formalitik
Konsep Formalistik
Sejarah Formalistik
Matlamat Formalistik
Kaedah Kritikan Formalistik
Mendekati Sajak
Kesimpulan

 

2. Pendekatan Moral


Pendahuluan
Definisi Moral
Konsep dan Prinsip
Sejarah dan Perkambangan
Persiapan dan Ideologi Moral
Persiapan Kritikan
Kaedah Kritikan
Kesimpulan

3. Pendekatan Sejarah
Pendahuluan
Definisi Pendidikan Sejarah
Konsep dan Prinsip
Kaedah Kritikan
Kesimpulan

 

4. Pendekatan Sosiologi


Pendahuluan
Definisi
Sejarah
Karya Sebagai Cermin Masyarakat
Teks Sebagai Dokumentasi Sosial
Protes Sosial
Realisme Sosialis
Corak Pendekatan
Kaedah Pendekatan Sosiologi
Kaedah Pendekatan Realisme Sosialis
Kesimpulan

 

5. Pendekatan Psikologi


Pendahuluan
Definisi Psikologi
Konsep Kejiwaan
Prinsip Kritikan
Pemantapan Teori
Persiapan Pendekatan
Kaedah Penerapan
Kesimpulan

6. Pendekatan Estetik
Pendahuluan
Definisi
Sejarah Estetik
Konsep Estetik
Keindahati Bahasa
Pengolahan Karya
Kaedah Kritikan
Kesimpulan

 

7. Pendekatan Islam


Pendahuluan
Sejarah
Sastera Al-Quran
Konsep Al-Jamal
Ciri-ciri Sastera Lama
Sumbangan Sastera Islam di Alam Melayu
Definisi Kritikan
Konsep Kritikan
Prinsip Kritikan Islam
Kesimpulan

Bibliografi
Indeks

 

Sumber: www.ujanailmu.com.my

Dibaca : 24477 kali.